This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

Your cookie preferences have been saved.

Yhdistyksen säännöt

Lappalaiskoirat ry

Lappalaiskoirat ry - Lapplands hundar rf

1. Yhdistyksen nimi on Lappalaiskoirat ry - Lapplands hundar rf. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2. Yhdistys toimii Suomen Kennelliiton - Finska Kennelklubben ry:n jäsenyhdistyksenä lappalaisia paimenpystykorvarotuja harrastavana rotujärjestönä. Yhdistys voi liittya sen toimintaa tukeviin yhdistyksiin. Toimialue on koko maa. Toimintaa varten hallitus voi jakaa toimialueen alaosastoihin.

3. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lappalaisten paimenpystykorvarotujen jalostusta ja kasvattamista, rotujen tunnetuksi tekemistä sekä käyttöominaisuuksien ja rotumääritelmän mukaisen ulkomuodon turvaamista.

4. Yhdistys toteuttaa päämääräänsä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n sääntöjen ja ohjeiden sekä sen antaman rotujärjestön ohjesäännön puitteissa seuraavasti:

- johtamalla ja valvomalla vaalimiensa rotujen jalostustyötä sekä antamalla jalostusneuvontaa jäsenilleen
- kehittämällä ja valvomalla vaalimiensa rotujen koetoimintaa ja ulkomuodon arvostelua
- huolehtimalla rotujensa ulkomuototuomari koulutuksesta sekä antamalla lausuntoja ja suosituksia ulkomuototuomarikoulutukseen
- julkaisemalla vaalimiensa rotujen terveys-, koe- ja näyttelytulokset sekä harjoittamalla muutakin rotujensa harrastusta tukevaa ja kehittävää julkaisutoimintaa, mm. julkaisemalla lapinkoiralehteä
- järjestämällä näyttelyitä ja kokeita ja muuta vastaavanlaista toimintaa
- huolehtimalla yhteydenpidosta kennel- ja muihin järjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa harrastustoimintaan liittyvien tuotteiden ja tarvikkeiden vähittäismyyntiä jäsenistölleen. Järjestää näyttelyitä, leirejä ym. tilaisuuksia ja harjoittaa kahviotoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

5. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

6. Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet jäsensihteerin toimittaman luettelon mukaisesti hallituksen kokouksessa. Henkilöjäsenet voivat olla vuosi- tai perhejäseniä. Yhdistysjäsenet voivat olla vuosijäseniä. Mikäli samasta perheestä on yksi yhdistyksen vuosijäsen, voivat muut olla perhejäseniä. Ainaisjäseneksi voi liittyä 31.12.2016 asti. Tämän jälkeen uusia ainaisjäseniä ei oteta. Näiden lisäksi voi vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminta-alalla erityisen ansioituneita henkilöitä sekä kunniapuheenjohtajaksi entisen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi olla samanaikaisesti vain yksi. Sekä kunniajäsen että kunniapuheenjohtaja ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kunniapuheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin puhevaltaisena jäsenenä sekä hänellä on tunnukset hallituksen virallisiin sähköisiin keskustelukanaviin.

7. Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. Jäsensihteeri ilmoittaa hallitukselle eronneet jäsenet luettelona, jonka hallitus merkitsee kokouspöytäkirjaan.

8. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai sääntöjä, rikkonut hyviä tapoja, lain määräyksiä tai laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen määräaikaan mennessä. Hallitus voi erottaa jäsenen myös mikäli hänet on tuomittu viranomaisen toimesta eläinsuojelurikkomuksesta tai -rikoksesta, josta on yhdistyksen tietoon annettu kirjallinen todiste. Jäsenmaksu on voimassa vuoden laskutuspäivästä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

9. Tilivuosi alkaa tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on toimitettava tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

10. Perhe- tai vuosijäsenet sekä yhdistysjäsenet suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun vuosittain, samoin ainaisjäseneksi liittyvät 31.12.2016 asti. Ulkomaalaisen jäsenen jäsenmaksu voi olla jäsenjulkaisun kalliimmasta postimaksusta johtuen suurempi.

11. Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus johon kuuluvat puheenjohtaja ja 9 varsinaista jäsentä sekä 3 varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, lisäksi valitaan kolmeksi vuodeksi yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä vuodeksi. Vaikka varsinaiset jäsenet ovat läsnä kokouksessa, on varajäsenellä oikeus osallistua kokoukseen. Jäsenet valitaan, mikäli mahdollista eri rotujen harrastajista henkilövaalilla. Valittujen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes. Kahden ensimmäisen vuoden erovuoroiset ratkaistaan arvalla. Puheenjohtaja ja erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Jos jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauden, nousee eniten ääniä saanut varajäsen hänen tilalleen hallitukseen kyseisen vuoden loppuun asti ja yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi.

Varajäsenyys määräytyy äänimäärän perusteella. Kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan hallituksen varajäseniksi. Yhden tai useamman varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä saapumasta hallituksen kokoukseen siirtyy äänestysoikeus eniten ääniä saaneelle varajäsenelle jne. Mikäli useampi kuin yksi varsinainen jäsen on poissa hallituksen kokouksesta, on useammalla kuin yhdellä varajäsenellä äänestysoikeus edellä kuvatun järjestyksen mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan ja ottaa tehtäviinsä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä asettaa määrättyjen tehtävien hoitoa varten toimikunnat ja jaostot. Hallitus antaa toimikunnille ja jaostoille ohjeet niiden käsiteltävistä asioista. Yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan tarvittavat toimihenkilöt ottaa yhdistyksen palvelukseen myös palkattuina toimenhaltijoina. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee edustajan Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon ja muiden kennelyhdistysten kokouksiin.

12. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään viisi (5) hallituksen jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Toimikuntien ja jaostojen on toimitettava kokousmuistio viivyttelemättä hallituksen muiden jäsenten tietoon.

13. Yhdistys pitää vuosittain 2 kokousta, syyskokous syys-Iokakuussa ja kevätkokous maalis-huhtikuussa, mikäli mahdollista yhdistyksen näyttelyiden yhteydessä.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. kokouksen avaus
2. suoritetaan valtakirjojen tarkastus ja merkitään tulos pöytäkirjaan
3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
7. määrätään toimihenkilöiden sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten matka- ja kulukorvaukset
8. esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle
9. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja tulevalle toimikaudelle
10. suoritetaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle
11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
12. käsitellään hallituken esitykset kokoukselle
13. käsitellään jäsenten syyskokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, mitkä on jätetty vähintään kuukausi ennen kokousta
14. muut asiat
15. kokouksen päättäminen.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. kokouksen avaus
2. suoritetaan valtakirjojen tarkastus ja merkitään tulos pöytäkirjaan
3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään toiminta- ja tilikertomus edelliseltä vuodelta
7. esitetään tilintarkastajien lausunto
8. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. käsitellään hallituksen esitykset kevätkokoukselle
10. käsitellään jäsenten kevätkokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, mitkä on jätetty vähintään kuukausi ennen kokousta
11. jaetaan vuosimaljat, viirit ja muut mahdolliset huomionosoitukset
12. muut mahdolliset asiat
13. kokouksen päättäminen

14. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisella anomuksella ilmoittamaansa asian vuoksi hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä neljän kuukauden sisällä sen jälkeen kun anomus on saapunut yhdistykselle. Ylimääräisessä kokouksessa johtaa puhetta yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouksen järjestäytymistä noudatetaan muuten, mitä yhdistyksen kokouksesta on määrätty.

15. Hallituksen kutsuu kirjallisesti koolle puheenjohtaja, milloin katsoo sen tarpeelliseksi tai jos sitä 2 hallituksen jäsentä pyytää kirjallisesti. Yhdistyksen kokouksiin kutsu toimitetaan ilmoittamalla viimeistään 14 vuorokautta ennen joko yhdistyksen jäsenlehdessä tai erillisellä kutsukirjeellä tai yhdistyksen internetsivustolla.

16. Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa avoimella tai yksinkertaisella äänten enemmistöllä mikäli lippuäänestystä ei vaadita. Äänten langetessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksissa äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide. Yhdistyksen kokouksissa saa jäsen edustaa valtakirjalla poissaolevia jäseniä, enintään kolmea jäsentä. Jäsenyhdistyksen valtuuttamalla on yksi ääni kutakin 1 O:tä jäsentä kohti, kuitenkin enintään kolme ääntä. Valtakirjassa on ilmoitettava jäsenyhdistyksen jäsenmäärä. Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa ovat 15 vuotta täyttäneet maksavat jäsenet sekä kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja sekä jäsenyhdistykset.

17. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan päättää ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotus on jätettävä hallitukselle käsiteltäväksi vähintään kuukausi ennen yhdistyksen kokousta. Muutosehdotuksen on saatava vähintään 3/4 kannatuksen yhdistyksen kokouksessa.

18. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään 2 kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joita toinen on kevät- tai syyskokous ja päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

19. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus viimeisen kokouksen tekemän päätöksen perusteella jollekin lappalaisten paimenpystykorva-asioita harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n alaiselle rekisteröidylle yhdistykselle taikka Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:lle.

20. Kaikissa muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Nämä säännöt tulevat voimaan sen jälkeen kun ne on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriyksikön pitämään yhdistysrekisteriin.